QGF45-60

Dây chuyển cán ống thép với độ cứng rất cao dùng cho công nghiệp ô tô